Voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Advocatenkantoor Koorevaar gesloten overeenkomsten, hoe ook genaamd en van welke aard ook. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Deze voorwaarden gelden ten behoeve van Advocatenkantoor Koorevaar, haar werknemers, hulppersonen en andere van haar zijde bij de overeenkomst betrokken (rechts)personen.
  2. Het uurtarief van Advocatenkantoor Koorevaar bedraagt € 250,–– exclusief verschotten en BTW. Advocatenkantoor Koorevaar declareert maandelijks per e-mail naar een door de opdrachtgever te noemen e-mailadres. De betalingstermijn is veertien dagen na verzending van de declaratie. Na het verstrijken van die termijn maakt Advocatenkantoor Koorevaar aanspraak op de voor handelstransacties geldende wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten met een minimum van € 1.000,––.
  3. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Koorevaar, haar werknemers, hulppersonen en andere van haar zijde bij de overeenkomst betrokken (rechts)personen of (rechts)personen voor wier handelen Advocatenkantoor Koorevaar op welke manier dan ook aansprakelijk zou kunnen zijn, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Advocatenkantoor Koorevaar uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.
  4. Advocatenkantoor Koorevaar is gemachtigd voor de uitvoering van de overeenkomst zo nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en andere voorwaarden van die derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  5. Op alle overeenkomsten met Advocatenkantoor Koorevaar is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met door Advocatenkantoor Koorevaar gesloten overeenkomsten kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag.


ADVOCATENKANTOOR KOOREVAAR
Han Stijkelplein 10
2597 NS Den Haag
+31 6 1501 0725
jfk@advocatenkantoorkoorevaar.nl

John Koorevaar