Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Koorevaar
(AVAK) 2022

 1. Toepasselijkheid
  De AVAK zijn van toepassing op alle met Advocatenkantoor Koorevaar gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van de AVAK zijn alleen van toepassing voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 2. Bescherming
  De AVAK gelden ten behoeve van Advocatenkantoor Koorevaar, haar medewerkers, werknemers, hulppersonen en andere van haar kant bij een overeenkomst betrokken personen en rechtspersonen.

 3. Vergoeding
  Het uurtarief van Advocatenkantoor Koorevaar bedraagt € 300 vermeerderd met verschotten en BTW. Advocatenkantoor Koorevaar declareert maandelijks per e-mail met een betalingstermijn van veertien dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn maakt Advocatenkantoor Koorevaar aanspraak op € 1.200 buitengerechtelijke kosten, de voor handelstransacties geldende wettelijke rente en eventuele proceskosten en nakosten.

 4. Aansprakelijkheidsbeperking
  De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Koorevaar, haar medewerkers, werknemers, hulppersonen en andere van haar kant bij een overeenkomst betrokken personen en rechtspersonen voor wier handelen, nalaten of aansprakelijkheid Advocatenkantoor Koorevaar op een andere manier aansprakelijk zou kunnen zijn, is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Advocatenkantoor Koorevaar uitkeert vermeerderd met het eigen risico.

 5. Derden
  Advocatenkantoor Koorevaar is gemachtigd om voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen en namens haar opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen en andere voorwaarden van die derden te aanvaarden.

 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op alle overeenkomsten met Advocatenkantoor Koorevaar is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Den Haag is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met een door Advocatenkantoor Koorevaar gesloten overeenkomst.


ADVOCATENKANTOOR KOOREVAAR
Molenstraat 18 A
2513 BK Den Haag
+31 6 1501 0725
jfk@advocatenkantoorkoorevaar.nl

John Koorevaar